Gniazdo MONDO p/t

Typ Nr katalogowy Pola
4 x 16A 416 406 3P+PEN
5 x 16A 416 3P+N+PE
4 x 32A 436 406 3P+PEN
5 x 32A 436 3P+N+PE